پروژه توليد نخ و کیسه پلی پروپیلن

عنوان پروژه: توليد نخ و کیسه پلی پروپیلن
کارفرما: محمد حسینی زاده
مکان اجرای طرح: استان خوزستان – شهرستان دزفول
ظرفیت تولید سالیانه: 1440 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: 101,569,706هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: شهریور 98
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی