عنوان پروژه : تولید و بسته بندی قهوه و قهوه فوری
کارفرما : موسوی
مکان اجرای طرح : منطقه آزاد تجاری کیش
ظرفیت تولید سالیانه : 120 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 28.010.948 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 11.22.340 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی