عنوان پروژه : تولید پانل و سلول خورشیدی
کارفرما : احمدعلی عرفانی
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان
ظرفیت تولید سالیانه : 4000000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 103.867.202 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 39.745.939 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی