عنوان پروژه : تولید کمپوست
کارفرما : مسلم محمدی ترک آباد
مکان اجرای طرح : استان یزد – شهرستان اردکان – بخش مرکزی – روستای محمدیه – چاه افضل
ظرفیت تولید سالیانه : 8000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 23.223.247 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 8.838.183 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی