پروژه مجتمع بوم گردی و گردشگری روستایی

عنوان پروژه : مجتمع بوم گردی و گردشگری روستایی
کارفرما : لیلا طاهری
مکان اجرای طرح : استان مازندران – شهرستان بهشهر – روستای حسین آباد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 56,403,783 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی