ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع روغن های خام گیاهی

چربی ها و روغن ها مواد غذايی با ارزشی هستند كه علاوه بر تامين انرژی نقش مهمی در بقای سلامت و ادامه حيات داشته و درگروه كالاهای مصرفی ضروري جای دارند . ارزش و اهميت روغن ها در برنامه غذايی انسان نقش بسزايی داشته و علاوه بر اينكه از بالاترين سطح
نيز بوده و K , E , D , A انرژی زايی در مقايسه با ساير گروه های مواد غذايی برخوردار است ، حلال ويتامين های علاوه بر اين تامين كننده اسيدهای چرب ضروری مانند اسيد لينولئيك و اسيد لینولنيك می باشد كه بدن قادر به ساخت آنها نمی باشد . اكثر چربی ها و روغن های نباتی پس از خارج كردن ناخالصی ها و انجام فرآيندهای لازم به مصرف خوراكی می رسند . اهميت چربی ها و روغن ها نه تنها از ديدگاه سلامت بلكه از جنبه تجارت چنان است كه ضرورت بررسی توليد و مصرف چربی ها و روغن های خوراكی لازم به نظر رسيده و از دير باز علاوه بر جنبه تغذيه ای ، مسائل توليدی و صنعتی روغن هاي خوراكي نيز حائز اهميت بوده است . دانه ها و ميوه هاي روغني به عنوان ماده اوليه تحويلي از بخش كشاورزي مهمترين عنصر در فرآيند توليد روغن نبات ي بوده كه ضمن توجه به كيفيت ماده اوليه استفاده از فناوري متناسب با آن امري اجتناب ناپذير مي باشد . لذا با توجه به توسعه و گسترش فرهنگ مصرف محصولات طبيعي يا ارگانيك مانند روغن هاي بكر يا طبيعي ، قانونمند شدن و ضابطه مند شدن صنعت روغنكشي در رعايت استاندارد ه ا و مقررات جهاني مطلبي ضروري است . در تدوين اين ض ابطه نيز تلاش گرديده است كه حداقل نيازهاي فناوري واصول بهداشتي براي توليد اين محصولات در نظر گرفته شود تا از توليد محصولي سالم و بهداشتي و قابل عرضه دربازارهاي داخلي و خارجي اطمينان حاصل گردد .

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده انواع روغن های خام گیاهی