فرمت طرح توجیهی بانک ملی

 تشریح نحوه تهیه گزارش های توجیهی طرحهای متقاضیان دریافت تسهیلات توسط شرکتهای مشاور عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و تدوین فرآیند ارجاع آن جهت تسهیل در ارزیابی و اتخاذ تصمیم بانک .

دامنه شمول

کلیه طرحهایی که جهت انجام بررسی های کارشناسی به شرکتهای عضو کانون فوق الذکر ارجاع می گردند .

فرآیند ارجاع

پس از پذیرش اولیه درخواست متقاضی توسط بانک و مشخص شدن شرایط کلی مشارکت نظیر: سقف سهم الشرکه بانک، نوع و محل تامین تسهیلات و… عنداللزوم بررسی تفصیلی درخواست در راستای تحقق هدف فوق الذکر به کانون منعکس شده تا آن را براساس گروه، رسته و رتبه کاری اعضاء خود، به یکی از مشاوران عضو ارجاع نماید.بدیهی است اقدام موثر کانون در تعیین رسته و رتبه اعضاء خود و تهیه بانک اطلاعاتی جامع در این خصوص از الزامات اولیه کار می باشد .

 اختیارات و مسئولیتها

ارجاع کار به اعضاء آن و همچنین رد یا قبول گزارشات تهیه شده توسط آنها، از اختیارات بانک می باشد و در صورت پذیرش گزارش از سوی بانک و اتخاذ تصمیم بر مبنای آن مسئولیت صحت نتایج بررسی های کارشناسی ارائه شده، بر عهده مشاور تهیه کننده گزارش بوده و می بایستی در مواقع لزوم پاسخگوی مراجع نظارتی داخل و خارج از بانک نیز باشد.

 مفاهیم

بانک: منظور از بانک در این دستورالعمل بانک ملی ایران می باشد.
کانون: منظور از کانون در این دستورالعمل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است
مشاور(مشاوران): به شرکتهای مهندسین مشاور عضو کانون اطلاق می گرددکه گروه، رسته و رتبه کاری آنها توسط کانون تعیین و بصورت ادواری یا در مواقع لزوم بازبینی می شود
گزارش توجیهی: عبارتست از گزارشی که ضمن بررسی اهلیت متقاضی، توجیه پذیری طرح مورد نظر وی را از جنبه های اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی کارشناسی قرار می دهد
متقاضی (متقاضیان): عبارتست از شخصیت حقیقی یا حقوقی، که برای تامین بخشی از هزینه های اجرای طرح مورد نظر خود از بانک ، تقاضای تسهیلات مالی می نماید
اهلیت : توانایی مدیریتی، اجرایی(فنی) و مالی متقاضی جهت اجرای بهینه طرح طبق پیش بینی های صورت گرفته از لحاظ کمیت، کیفیت، هزینه و زمان
بررسی اقتصادی : بررسی جنبه های مختلف بازار محصول (محصولات) طرح از جمله عرضه، تقاضا، کمبود ، بازار هدف، کیفیت تولید، تکنولوژی های جدید و …. را در بر می گیرد
بررسی فنی: جنبه های فنی طرح از جمله فن آوری، ظرفیت، محل اجراء، ماشین آلات و تجهیزات تولید، هزینه های سرمایه گذاری و تولید و ساختار اجرائی آن را مورد بررسی قرار می دهد
بررسی مالی: جنبه های مختلف مالی و سود آوری طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد

ضوابط

پرونده ارسالی از سوی مشاور می بایستی حاوی گزارش ارزیابی اهلیت متقاضی و گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح بشرح بند ۷ بانضمام مدارک و مستندات مورد لزوم طبق چک لیستهای بانک باشد.
مشاور می بایستی گروه، رسته و رتبه کاری تعیین و تائید شده توسط کانون را دارا بوده و گزارش خود را در چهارچوب گروه ، رسته و رتبه کاری یاد شده تهیه و به بانک ارائه نماید.بدیهی است گزارشات تهیه شده توسط مشاورانی که هنوز گروه، رسته و رتبه کاری آنها از سوی کانون تعیین نشده است، قابل وصول نخواهد بود .
تکمیل مدارک و اطلاعات مورد لزوم می بایستی توسط مشاور منطبق با پرسشنامه های بانک و چک لیست های ضمیمه آنها  که در نشانی و مسیر ذیل قابل دسترسی می باشند، صورت پذیرد
بدیهی است چک لیست های فوق الذکر بصورت کلی و عمومی بوده و مدارک خاص مورد نیاز هر طرح بصورت جداگانه در هنگام ارجاع کار به کانون، توسط بانک مشخص و اعلام خواهد شد
پرونده ارائه شده از طرف مشاور پس از کنترل اولیه در صورت کامل بودن مورد ارزیابی بانک قرارگرفته و پس از اخذ امتیاز جهت اتخاذ تصمیم به ارکان اعتباری بانک منعکس خواهد شد
در صورت استفاده مشاور از نرم افزارهای متداول در زمینه ارزیابی طرحها، می بایستی موارد مورد نظر بانک بشرح بند ۷ با خروجی نرم افزار مربوطه مطابقت داده شده و موارد کسری به آن اضافه گردد
اعمال شرایط تعیین شده بانک در هنگام پذیرش طرح نظیر: سقف سهم الشرکه بانک، نوع و محل تامین تسهیلات و… در بررسی ها توسط مشاور الزامی می باشد
در صورت عدم کفایت بررسی های بعمل آمده توسط مشاور و کامل نبودن مدارک و اطلاعات مورد لزوم، پرونده ارسالی جهت بازنگری و تکمیل به مشاور مذکور عودت می گردد و مشاور موظف است موضوع را ظرف مدت ۱۰ روز رفع نقص نموده و به بانک ارائه نماید
چنانچه پرونده ارائه شده از سوی مشاوری برای دو بار متوالی توسط بانک عودت گردد، متقاضی می بایستی نسبت به تعویض مشاور مربوطه با هماهنگی کانون اقدام نماید
متقاضی علاوه بر ۵/۱ در هزار هزینه کارشناسی بانک، پرداخت هزینه خدمات مشاور بر اساس مقررات و آئین نامه های کانون را نیز راسا”بر عهده خواهد داشت

شرح موارد مذکور در گزارشات توجیهی مشاور: ( مربوط به طرحهای تولیدی اعم از تولید کالا یا خدمت )

بررسی اهلیت: شامل بررسی توانائی فنی و مالی متقاضی بمنظور اجرا و راه اندازی بهینه طرح و اطمینان از تامین بموقع سهم الشرکه مجری.
بررسی توجیهات اقتصادی، فنی و مالی طرح
رئوس بررسی اقتصادی طرح
محصول (محصولات) و مشخصات آن
 معرفی محصول (محصولات) اصلی و جانبی با ذکر مشخصات عمده فیزیکی و شیمیایی
 کاربردها ( زمینه های مصرف) با ذکر صنایع بالادستی و پائین دستی
 سیاست های دولت در زمینه تولید، توزیع و مصرف محصول ( محصولات ) اصلی و جانبی
عرضه
 عرضه در گذشته شامل تولید داخلی و واردات بانضمام تحلیل روند گذشته با مد نظر قراردادن راندمان واحدهای تولیدی، کیفیت تولیدات و …..
 پیش بینی امکانات عرضه در ۵ سال آینده
تقاضا (مصرف)
 تقاضا در گذشته شامل مصرف داخلی و صادرات
 پیش بینی تقاضا برای ۵ سال آینده شامل پیش بینی مصرف داخلی و صادرات
تحلیل موازنه عرضه و تقاضا
بررسی کیفیت محصولات تولیدی(در خصوص برخی واحدها)
توجیهات لازم در خصوص استفاده از تکنولوژی جدید( در خصوص برخی طرحها)
ارائه قراردادهای نحوه تامین مواد اولیه (در خصوص برخی طرحها از جمله طرحهای پتروشیمی)
برنامه فروش
قیمت مواد اولیه و مواد کمکی مورد نیاز بهمراه قیمت فروش محصول ( محصولات ) طرح.
ارائه قراردادهای فروش (در خصوص برخی از طرحها)
نتایج حاصل از بررسی اقتصادی طرح
رئوس بررسی فنی طرح
معرفی شرکت و مدیران آن بهمراه تشریح سابقه فعالیت آنان
معرفی محل اجرای طرح با ذکر دلایل انتخاب
جنبه های قانونی و مجوزهای مورد لزوم
هدف از اجرای طرح
ظرفیت تولیدی طرح بهمراه محاسبات ظرفیت سنجی ماشین آلات انتخابی
مواد اولیه مورد نیاز و امکانات تهیه آن
معرفی تولیدات طرح
بررسی تکنولوژی تولید و قراردادهای همکاری فنی (در صورت نیاز)
معرفی روش های تولیدی موجود در دنیا و تشریح روش تولید انتخابی با ذکر مزیت های آن
برنامه کنترل کیفیت (در صورت نیاز)
برنامه زمانبندی اجرای طرح
برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح (بتفکیک انجام شده و باقیمانده) در بخشهای :
 زمین
 ساختمانها و محوطه سازی
 ماشین آلات و تجهیزات اعم از داخلی و خارجی
 تاسیسات اعم از الکتریکی و مکانیکی
 وسایط نقلیه تولیدی و غیر تولیدی
 اثاثیه و لوازم اداری
 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده با ذکر درصد درنظر گرفته شده
 هزینه های قبل از بهره برداری

پیش بینی هزینه های تولید در بخش های:

 هزینه های مواد اولیه مورد نیاز، لوازم یدکی مصرفی و مواد بسته بندی
 حقوق و مزایای کارکنان تولیدی و اداری
 هزینه مصرف سوخت و انرزی
 هزینه تعمیر و نگهداری
 هزینه استهلاک
 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده با ذکر درصد در نظر گرفته شده
 سرمایه در گردش مورد نیاز
بررسی مالی طرح

 وضعیت بدهی و تعهدات متقاضی شامل:

 وضعیت بدهی و تعهدات ارزی و ریالی شرکت، سهامداران عمده و مدیران آن ( آثار مالی بدهی و تعهدات قبلی شرکت از سیستم بانکی و موسسات اعتباری دیده شود).
 وضعیت بدهی و تعهدات ارزی و ریالی شرکتهای هم گروه
وضعیت اعتباری مشتری
تحلیل صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت
تحلیل صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای هم گروه
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
هزینه های تولید در ظرفیت های سالهای مختلف بهره برداری بر مبنای برآورد بخش فنی
محاسبه اطلاعات عملیاتی شرکت شامل هزینه های ثابت ، متغیر و نقطه سربسر

تهیه جداول مالی شامل:

 جدول سرمایه در گردش
 جدول حساب عملکرد سود و زیان
 جدول گردش وجوه نقد یا صورت منابع و مصارف
 جدول ترازنامه
 جدول عایدات نقدی
تعیین نرخ مالیات و مشخص نمودن سالهای معافیت مالیاتی طرح مورد نظر با توجه به مناطق خاص
تعیین میزان سهم الشرکه متقاضی از هزینه های باقیمانده طرح (با احتساب سرمایه در گردش مورد نیاز) با ذکر نحوه تامین آن از محل منابع مالی آزاد سهامداران شرکت
تعیین نوع و میزان تسهیلات پیشنهادی به تفکیک بخش های مختلف طرح اعم از ثابت و در گردش با ذکر عقد(عقود) مورد استفاده، طول دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت و نرخ سود مورد نظر
تعیین میزان هزینه کارشناسی

شاخص های مالی شامل:

 نسبتهای مالی
 محاسبه نرخ بازده داخلی
 محاسبه خالص ارزش فعلی
 محاسبه نرخ بازده حسابداری
 محاسبه دوره بازگشت سرمایه
 محاسبه نقطه سربسر
نتیجه گیری گزارش با ذکر پیشنهادات مورد نظر

برای دانلود فرمت ۱ طرح توجیهی و امکان سنجی بانک ملی اینجا کلیک کنید
برای دانلود فرمت ۲ طرح توجیهی و امکان سنجی بانک ملی اینجا کلیک کنید

 

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)