انواع قراردادها و واگذاری ها در شهرداری

انواع قراردادها و واگذاری ها در شهرداری

تعاریف انواع قراردادها در شهرداری ها

قراردادهای مشارکت مدنی

در این نوع قرارداد، مشارکت بر اساس مدل آورده-آورده صورت می پذیرد به این ترتیب که هر طرف مشارکت (عمومی و خصوصی) بخشی از هزینه ها، مجوزها و دارایی های مورد نیاز پروژه را به مشارکت گذاشته و سهم الشراکه هر طرف نیز با برآورد رسمی آورده نسبت به کل آورده ها محاسبه می گردد.

 قراردادهای ساخت، عملیات و انتقال (BOT)

در این نوع قرارداد تامین سرمایه بر عهده بخش خصوصی و مالکیت به طور موقت در طول دوره بهره برداری به بخش خصوصی منتقل می گردد ولی مالکیت طرح تماما برای بخش عمومی است. مدت زمان دوره بهره برداری در این نوع قرارداد باید حداقل به میزانی باشد که منافع حاصل از آن بتواند اصل و فرع سرمایه را از طریق سود جبران نماید.

 ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال مالکیت (BOLT)

شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می گیرد. شریک بخش خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره برداری می کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می شود. دارایی ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می شود.

 ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO)

در این پروژه ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره برداری از زیرساخت را به صورت مادام العمر بر عهده گرفته و عوارض، اجاره ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند. در این نوع قراردادها، دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید. منوط به آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تامین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد اقدام نماید.

انواع قراردادها و واگذاری ها در شهرداری

روش های اجرایی سرمایه گذاری از طریق شهرداری

 شیوه عقد قراردادهای مشارکتی (ملک از شهرداری)

فرآیند اجرایی این نوع قراردادها مصوب و ابلاغ گردیده و آورده شهرداری در این قراردادها شامل زمین و عوارض می باشد که زمین براساس نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری و عوارض براساس ضوابط شهرسازی منطقه ( و مصوبات شورای اسلامی شهر) تعیین و هزینه ساخت نیز براساس مشخصات فنی و برابر نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و پس از طی تشریفات فراخوان عمومی نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام می گردد. در ضمن نمونه اسناد فراخوان که بر اساس آنها صلاحیت عمومی، فنی و مالی سرمایه گذاران بررسی و نهایتاً برمبنای ضوابط قانونی سرمایه گذار انتخاب می گردد.

شیوه عقد قراردادهای مشارکتی (ملک از بخش خصوصی)

فرآیند اجرایی این نوع قراردادها نیز مصوب و ابلاغ گردیده و آورده شهرداری در آنها عوارض (پروانه) می باشد که براساس ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای اسلامی شهرتهران تعیین می گردد و آورده شریک نیز زمین و هزینه های ساخت می باشد که براساس نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مشخص می گردد و بر همین مبنا قدرالسهم طرفین تعیین و قرارداد مشارکت براساس ضوابط قانونی منعقد و پروزه مشارکتی براساس زمانبندی قرارداد اجرایی می گردد.

انواع قراردادها و واگذاری ها در شهرداری

۵/۵ - (۲ امتیاز)