ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع سرکه

فرآیند تخمیر از هزاران سال پیش بدون اینکه بشر از ماهیت واکنش و عامل به وجود آورنده این فرآیند اطلاعی داشته باشد، جهت تبدیل مواد غذایی به فرآورده های دیگر مورد استفاده قرار می گرفته است فرآیند ساخت سرکه از دوفاز تشكيل شده است که این دو فاز به هم پیوسته نیست .
اول – تخمیر الكلى تخمیری که قند را تبدیل به الكل می کند
دوم – تخمير استيکی یا اسیدی که توسط میکروارگانیسم های گروه استوباکتر انجام می شود و الكل را تبدیل به اسید استیک می کند
هدف از تدوین این ضوابط تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع سرکه می باشد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع سرکه