طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی

طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی

امروزه استفاده از قالبهاي مرحلهاي در ساخت قطعات ورقي بسيار رايج است. در قالبهاي مرحله اي تركيب چندين عمليات سبب ساخت محصول نهايي مي شود. قالبها و طراحي چيدمان ورق در قالبها پي در پي به صورت تجربي با سعي و خطا تغيير كرده تا در نهايت بهترين نحوه چيدمان ورق در قالب و همچنين در ادامه آن بهترين طرح قالب حاصل شود. دانش مورد نياز براي طراحي از تئوريهاي پلاستيسيته، نتايج تجربي و تجربه افراد خبره استخراج شده است. در تحقيق حاضر، نرم افزاري تهيه گرديده كه قادر است با شناخت سريع و درست اشكال قطعه، ترتيب چيدمان خمكاري در قالب مرحله اي خم را ايجاد نمايد. نرم افزار از سه ماژول (Module) اصلي شناسايي اشكال (Recognition) (Feature)و قوانين طراحي براي ساخت، ايجاد نقشه گسترده و تعيين چيدمان خمكاري با استفاده از مجموعه هاي فازي تشكيل شده است. ورودي به نرم افزار طرح سه بعدي قطعه و خروجي طرح سه بعدي چيدمان است. اين سيستم مي تواند به عنوان سيستم ارزشمندي براي طراحان قالب محسوب شود. نرم افزار ارائه شده در محيط (SolidWorks) و با استفاده از برنامه نويسي ويژوال بيسيك (VB )نوشته شده است.

شرح مختصری از فرآیند طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی

فرآيند پرسكاري يكي از قديمي ترين و متداول ترين روش هاي توليـد قطعات ورقي است. طراحي قالـب يكـي از مهمتـرين مراحـل توليـد قطعات پرسكاري است كـه بـراي طراحـي قالـب مناسـب و دقيـق، تجربه ودانش فراوان نياز است. اين قالب ها به دسـته هـاي مختلـف تقسيم بندي مي شود كه يكي از آنها قالـب مرحلـهاي اسـت. وقتـي براي توليد قطعهاي نياز به چندين عمل پرسكاري باشد ميتـوان بـه جـاي چنـد قالـب، از يـك قالـب مرحلـه اي اسـتفاده نمـود. شـافر (Schaffer )و فاگ (Fogg ) اولين بار مباحث طراحي قالبهاي بـرش و طراحي چيدمان سوراخكاري به كمك كامپيوتر را بيان كردند.

ظرفیت تولید سالانه

11000 تن در سال

میزان سرمایه مورد نیاز جهت تولید

بودجه: کمتر از 50 میلیارد تومان
نام محصول: طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی
ظرفیت تولید: 11000 تن در سال
مساحت زمین : 9000 متر
نرخ برابری دلار: 140000 هزار ریال
قیمت ماشین آلات تولید :
سرمایه ثابت: 232400 میلیون ریال
سرمایه در گردش : 238000 میلیون ریال
سرمایه کل : 4070000میلیون ریال