طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی

طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی

امروزه استفاده از قالبهای مرحلهای در ساخت قطعات ورقی بسیار رایج است. در قالبهای مرحله ای ترکیب چندین عملیات سبب ساخت محصول نهایی می شود. قالبها و طراحی چیدمان ورق در قالبها پی در پی به صورت تجربی با سعی و خطا تغییر کرده تا در نهایت بهترین نحوه چیدمان ورق در قالب و همچنین در ادامه آن بهترین طرح قالب حاصل شود. دانش مورد نیاز برای طراحی از تئوریهای پلاستیسیته، نتایج تجربی و تجربه افراد خبره استخراج شده است. در تحقیق حاضر، نرم افزاری تهیه گردیده که قادر است با شناخت سریع و درست اشکال قطعه، ترتیب چیدمان خمکاری در قالب مرحله ای خم را ایجاد نماید. نرم افزار از سه ماژول (Module) اصلی شناسایی اشکال (Recognition) (Feature)و قوانین طراحی برای ساخت، ایجاد نقشه گسترده و تعیین چیدمان خمکاری با استفاده از مجموعه های فازی تشکیل شده است. ورودی به نرم افزار طرح سه بعدی قطعه و خروجی طرح سه بعدی چیدمان است. این سیستم می تواند به عنوان سیستم ارزشمندی برای طراحان قالب محسوب شود. نرم افزار ارائه شده در محیط (SolidWorks) و با استفاده از برنامه نویسی ویژوال بیسیک (VB )نوشته شده است.

شرح مختصری از فرآیند طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی

فرآیند پرسکاری یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش های تولیـد قطعات ورقی است. طراحی قالـب یکـی از مهمتـرین مراحـل تولیـد قطعات پرسکاری است کـه بـرای طراحـی قالـب مناسـب و دقیـق، تجربه ودانش فراوان نیاز است. این قالب ها به دسـته هـای مختلـف تقسیم بندی می شود که یکی از آنها قالـب مرحلـهای اسـت. وقتـی برای تولید قطعهای نیاز به چندین عمل پرسکاری باشد میتـوان بـه جـای چنـد قالـب، از یـک قالـب مرحلـه ای اسـتفاده نمـود. شـافر (Schaffer )و فاگ (Fogg ) اولین بار مباحث طراحی قالبهای بـرش و طراحی چیدمان سوراخکاری به کمک کامپیوتر را بیان کردند.

ظرفیت تولید سالانه

۱۱۰۰۰ تن در سال

میزان سرمایه مورد نیاز جهت تولید

بودجه: کمتر از ۵۰ میلیارد تومان
نام محصول: طرح صنعتی در خصوص تولید قطعات ورقی
ظرفیت تولید: ۱۱۰۰۰ تن در سال
مساحت زمین : ۹۰۰۰ متر
نرخ برابری دلار: ۱۴۰۰۰۰ هزار ریال
قیمت ماشین آلات تولید :
سرمایه ثابت: ۲۳۲۴۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش : ۲۳۸۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه کل : ۴۰۷۰۰۰۰میلیون ریال

۵/۵ - (۱ امتیاز)