فرآیند تولید تایلوزین

فرآیند تولید تایلوزین

تایلوزین جزء گروه آنتی بیوتیکهاي ماکرولید است این نوع آنتی بیوتیک ها لیبوفیلیک یا چربی دوست میباشند و اغلب به دسته بازي تعلق دارند عنصر ساختاریی کلیدي در انها حلقه کتونی ماکروسیکل 10 تا 60 عضوي است که از طریق یک ترکیب پیچید ه یا کمپلکی چند آنزیمی ( Multi-enzyme coplex) تشکیل شده است که به آنزیم سینتاز اسید هاي چرب (fatty acid synthase) شباهت دارد. این آنتی بیوتیک ها به طور ترجیحی از فعالیت میکرو ارگانیزمهاي گرم– مثبت جلوگیري میکنند به زیرواحد هاي ریبوزومی 50 s آنها میچسبند و جابه جا شدن یا انتقال زنجیر پپتیدي در حال رشد را مختل میکنند و از رشد زنجیر از طریق گسست جلوگیري می کنند تشکیل پاتوژنهاي مقام مکررا ” مشاهده شده است و این مساله غالبا ” به علت متیل دار شدن یا متیلاسیون RNA ( methylation) ي ریبوزمی اتفاق میافتد TYLOSIN یک ماکرلاید وابسته بوده که به واسطه فعالیت آن بر علیه ماکرو پلاسما به عنوان یک آنتی بیوتیک غذایی با ارزش براي پروار خوك از آن استفاده میشده. از آنجایی که چنین استفاده اي منجر به گسترش نسلهاي آمیزشی مقاوم (Cross-resistant strains) گردید استفاده از تایلوزین در بیشتر کشورهاي اروپاي شمالی اتحادیه اروپا ممنوع گشت.

فرآیند تولید و ساخت:

آنتی بیوتیک هاي ماکرولیدي مهم به لحاظ تجاري به طریقه صنعتی به وسیله نسلهاي با کارایی بالا
در بیوراکتورهاي بزرگ ساخته و تولید میشوند به عنوان مثال بازده تایلوزین به دست آمده از Streptomyces fradiae در حدود 72 1/g پس از گذشت 72 ساعت است. محصولات برون سلولی (Extracellular) پس از جدا سازي توده سلولی به وسیله صاف کردن یا به کارگیري جداکننده ها از طریق استخراج با حلال خالص سازي میشوند و براي رسیدن به خلوص بالاتر با استفاده از کروماتوگرافی بیشتر تخلیص می شوند.

مراحل تولید:

مرحله تخمیر : گونه هایی با کارایی بالا از Streptomyces fradiae در بیوراکتور با گنجاي 3 m>120
در مد تغذیه پیمانه اي با افزودن گلوگز ،آرد سویا ،عناصر ناچیز ، پروپانول 0.2 تا 0.5% در دماي 33 درجه سیلسیوس به مدت 120- 70 ساعت.
* مرحله جداسازي سلول ها از طریق فیلتراسیون
* مرحله خالص سازي : استخراج در جهت جریان مخالف با استیک اسید بوتیرات ،کروماتوگرافی و کرستالیزاسیون مجدد
* تولید تایلوزین پس از 72 ساعت