طرح تولید نانو رنگ اکریلیکی آب پایه

فرآیند تولید رنگ دریایی

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها
الف) نگاهي به روش توليد رنگ دريائي

فرايند توليد رنگ دريائي ذيل آمده است .
فرآیند تولید رنگ دریایی

فرايند توليد رنگ دريائي در بالا آورده شده است و همانطوريكه از آن مشخص است عمليات مختلفي در فرايند توليد انجام مي گيرد كه ذيلا اشاره كوتاه بر آن شده است .
رزين را با مقدار لازم از حلال براي مدت 5 دقيقه توسط ميكسر مخلوط كرده و پس از آن تيلوز را به تدريج و به آهستگي در حاليكه مخلوط رزين و حلال با دور كم مخلوط مي شوند ، اضافه مي گردد . مواد خشك كن را همراه با مواد افزودني ديگر ) ضد ته نشين و ضد رويه ( مخلوط كرده و به كمك حلال به مخلوط رنگ اضافه مي كنند . پس از اين مرحله مواد شيميائي ض د رطوبت نيز به مخلوط اضافه شده و كل مخلوط به مدت 5 دقيقه به منظور كسب يكنواختي كامل هم زده مي شود .
مرحله بعدي در توليد رنگ ، اضافه كردن پيگمنت يا رنگ دانه است كه پس از تركيب ، مواد بطور كامل مخلوط و هم زده مي شود .
آخرين مرحله در توليد رنگ ، بسته بندي آ ن است كه براي رنگ مورد بررسي از حلب هاي 25 كيلوئي
و قوطي دو كيلوئي استفاده خواهد شد . رنگ بوسيله ماشين پركن در قوطي ها و حلب ريخته مي شود .