احداث مجتمع پارک آبی

کارفرما :

شرکت خبرگان تجارت توس
محل اجرا:

سیستان و بلوچستان

شرح خدمات:

تفریحی و گردشگری

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۹۶۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۷نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز