احداث باغ پرندگان

کارفرما :

سید رضا محمدی مطلق
محل اجرا:

بوشهر- بندر دیلم

شرح خدمات:

تفریحی- گردشگری

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۵۲۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز