فروشگاه مواد غذایی با قابلیت سفارش تلفنی و اینترنتی

کارفرما :

آقای حمید ترابزاده مقدم
محل اجرا:

خراسان جنوبی- قائن

محصولات تولیدی:

فروشگاه مواد غذایی

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۳۸ میلیون ریال

مساحت زمین : —

میزان اشتغال : ۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز