تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی

کارفرما :

آقای جمیل حریریان
محل اجرا:

اردبیل- اردبیل

محصولات تولیدی:

اعسل، مربا، ترشی و شوری، غذای آماده گوشتی و غیر گوشتی، سس و سالاد

ظرفیت طرح : ۶۷۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۹۵۵۹۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۳۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز