تولید انواع سس و سالاد آماده

کارفرما :

آقای جمیل حریریان

محل اجرا:

اردبیل- اردبیل

محصولات تولیدی:

اانواع سس و سالاد

ظرفیت طرح : ۱۹۵۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۴۸۰۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۲۴۰ متر

میزان اشتغال : ۲۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز