تولید و بسته بندی انواع مربا و عسل

کارفرما :

آقای جمیل حریران

محل اجرا:

اردبیل- اردبیل

محصولات تولیدی:

انواع مربا و عسل

ظرفیت طرح : ۱۹۵۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۳۹۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۹۶۰ متر

میزان اشتغال : ۱۷ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز