پرداخت کاری فلزات( شیرآلات صنعتی)

کارفرما :

آقای محمد میرزایی فرد
محل اجرا:

اردبیل- بیله سوار

محصولات تولیدی:

پرداخت کاری فلزی

ظرفیت طرح : ۲۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۴۹۷۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز