احداث سردخانه دو مداره ۳۰۰تنی

کارفرما :

آقای فضل ا… تاجدینی
محل اجرا:

خراسان جنوبی- بیرجند

محصولات تولیدی:

نگهداری محصولات فساد پذیر

ظرفیت طرح : ۳۰۰تن

سرمایه گذاری ثابت: ۶۸۷۱ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر

میزان اشتغال : ۶ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز