شرکت ارائه خدمات سمپاشی و مبارزه با آفات خانگی، صنعتی و اماکن عمومی

کارفرما :

آقای آرش آقازاده
محل اجرا:

تهران

محصولات تولیدی:

اارائه خدمات سمپاشی و مبارزه با آفات

ظرفیت طرح : ۸۰۰۰۰۰ متر مربع

سرمایه گذاری ثابت: ۲۳۲۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ——–

میزان اشتغال : ۶۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲