تولید بتن سبک گازی AAC

کارفرما :

خانم مرضیه ملکی

محل اجرا:

تهران

محصولات تولیدی:

بتن سبک گازی

ظرفیت طرح : ۱۲۰۰۰۰ متر مکعب در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۹۲۲۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۳۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز