تولید مانتو و لباس بانوان

کارفرما :

خانم شهربانو زادمهر

محل اجرا:

مازندران، ساری

محصولات تولیدی:

انواع مانتو و شلوار

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰ دست در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۲۱ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۰۰ متر

میزان اشتغال : ۹ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز