تولید آون توستر

کارفرما :

شرکت بازرگانی فخرایی

محل اجرا:

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

محصولات تولیدی:

اآون توستر

ظرفیت طرح : ۵۰۰۰۰ دستگاه در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۳۰۰۳۹ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

۳/۵ - (۳ امتیاز)