تولید مایعات خودرو

کارفرما :

پردیس کیمیا فردوس

محل اجرا:

خراسان جنوبی- فردوس

محصولات تولیدی:

بسته بندی انواع مایعات شیشه پاک کن، آب مقطر گرید باتری، آب اسید باتری، آب رادیاتور، مایع جرم گیر، اسید کلریدریک

ظرفیت طرح : ۲۷۹۰۰۰۰ لیتر در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۲۵۱ میلیون ریال

مساحت زمین : ۸۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز