بسته بندی خشکبار و حبوبات و ادویه جات

کارفرما :

خانم میر بهادری

محل اجرا:

کردستان

محصولات تولیدی:

ابسته بندی خشکبار و حبوبات و ادویه جات

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۹۲ میلیون ریال

مساحت زمین : —

میزان اشتغال : ۱۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز