مجتمع گاوداری و فرآورده های لبنی و گوشتی

کارفرما :

خانم میر بهادری

محل اجرا:

کردستان

محصولات تولیدی:

اواحد گاوداری، پرواربندی گوساله، واحد لبنی

ظرفیت طرح : ۳۰۰۰راس دوشا، ۱۵۰۰راس گوشتی، شیر ۴۸۸۱۶۰ کیلوگرم در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۶۰۶۲۶۱ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۰۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴۲۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز