خدمات خرید و فروش بنر خام

کارفرما :

امین افشار

محل اجرا:

قم

محصولات تولیدی:

خرید و فروش بنر خام

ظرفیت طرح : ۲۴۰۰۰۰۰ متر در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۳۰۳ میلیون ریال

مساحت زمین : —

میزان اشتغال : ۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)