فرآوری و بسته بندی خرما

کارفرما :

آقای جواد غلامی دشت بیاض

محل اجرا:

کرمان- فهرج

محصولات تولیدی:

فرآوری و بسته بندی خرما

ظرفیت طرح : ۵۹۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۳۷۵۹۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۵۲ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز