احداث مجتمع چند منظوره تجاری، تفریحی و درمانی

کارفرما :

آقای عطایی
محل اجرا:

خوزستان- اهواز

شرح خدمات:

—-

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۷۸۰۵۷۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴۰۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز