پرورش گوسفند داشتی

کارفرما :

آقای معینی

محل اجرا:

آذربایجان غربی -نقده

محصولات تولیدی:

پرورش گوسفند داشتی

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ راس

سرمایه گذاری ثابت: ۸۶۵۲ میلیون ریال

مساحت زمین : …

میزان اشتغال : ۷ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۰

امتیاز