گاوداری شیری صنعتی

کارفرما :

آقای محمد علمی

محل اجرا:

استان آذربایجان غربی – نقده

محصولات تولیدی:

گاو شیری

ظرفیت طرح : ۵۰۰ راس دوشا

سرمایه گذاری ثابت: ۳۳۹۸۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۰

امتیاز