پرورش شتر

کارفرما :

آقای ناصر جهانگیری

محل اجرا:

استان کرمان-قلعه گنج

محصولات تولیدی:

پرورش شتر

ظرفیت طرح : ۱۵۰ نفر

سرمایه گذاری ثابت: ۸۸۴۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۹ نفر بطور مستقیم

تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۰

امتیاز