مرغداری گوشتی مکانیزه

کارفرما :

آقای علی عبدالشاه

محل اجرا:

استان مرکزی-شهرستان زرندیه-روستای علی آباد

محصولات تولیدی:

مرغ گوشتی

ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰ قطعه در دوره

سرمایه گذاری ثابت: ۷۲۹۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۸۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۱

امتیاز