گاوداری شیری صنعتی

کارفرما :

آقای میثم کریمی

محل اجرا:

استان بندرعباس

محصولات تولیدی:

گاو شیری

ظرفیت طرح : ۵۰ راس دوشا

سرمایه گذاری ثابت: ۸۸۸۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۷۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۱

۱/۵ - (۱ امتیاز)