مجتمع پرورش بلدرچین

کارفرما :

شرکت تعاونی خرامان کبک سپاهان

محل اجرا:

استان اصفهان – چادگان

محصولات تولیدی:

بلدرچین

ظرفیت طرح : ۱۵۰۰۰۰ قطعه در دوره

سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۰۰۰ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۷ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۰

امتیاز