مزرعه پرواربندی شترمرغ

کارفرما :

آقای علیزاده

محل اجرا:

محصولات تولیدی:

بپرواربندی شترمرغ

ظرفیت طرح : ۱۰۰ راس در هر دوره

سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۶۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۰

۱/۵ - (۱ امتیاز)