گاوداری شیری صنعتی

کارفرما :

آقای امیر بازگیر

محل اجرا:

استان تهران -شهرستان ری-حسن آباد فشافویه

محصولات تولیدی:

گاو شیری

ظرفیت طرح : ۱۰۰ راس دوشا

سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۴۶۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۲ نفر بطور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۰

امتیاز