پرورش زنبور عسل و تولید عسل

کارفرما :

آقای مهدی احسنی

محل اجرا:

استان اردبیل

محصولات تولیدی:

پرورش زنبور عسل

ظرفیت طرح : ۳۰۰ کلنی

سرمایه گذاری ثابت: ۶۸۳ میلیون ریال

مساحت زمین : …

میزان اشتغال : ۳ نفر بطور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۰

امتیاز