پرواربندی گوساله

کارفرما :

آقای فرامرز میرزائی

محل اجرا:

استان لرستان -بخش چغلوندی

محصولات تولیدی:

پرواربندی گوساله گوشتی

ظرفیت طرح : ۱۰۰ راس در هر دوره

سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۳۵ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : دی ۱۳۹۰

۵/۵ - (۱ امتیاز)