تولید علوفه به روش هیدروپونیک

کارفرما :

آقای مسعود قرائی
محل اجرا:

استان خراسان جنوبی – بیرجند

محصولات تولیدی:

علوفه تازه

ظرفیت طرح : ۱۰۹۵ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۹۱۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : دی ۱۳۹۰

امتیاز