مرغداری تخم گذار صنعتی

کارفرما :

آقای محسن امیدی
محل اجرا:

استان فارس-شهرستان مرودشت

محصولات تولیدی:

مرغ تخمگذار

ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰ قطعه در هر دوره

سرمایه گذاری ثابت: ۵۱۶۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : دی ۱۳۹۰

امتیاز