تولید و بسته بندی قارچ خوراکی دکمه ای

کارفرما :

خانم بگم بولاغ
محل اجرا:

استان سیستان و بلوچستان – زاهدان

محصولات تولیدی:

پرورش بوقلمون گوشتی

ظرفیت طرح : ۲۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۶۶۵۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۱ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۰

امتیاز