پرواربندی بره پرواری

کارفرما :

شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی و دامپروری ترلان چاهدراز
محل اجرا:

استان خراسان جنوبی-شهرستان نهبندان-روستای چاهدراز

محصولات تولیدی:

بره پرواری

ظرفیت طرح : ۴۰۰ راس در دوره

سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۰۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام :آذر ۱۳۹۰

امتیاز