پرورش گوزن

کارفرما :

آقای حمیدرضا آنتیک چی
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

پرورش گوزن

ظرفیت طرح : ۶۰ راس ماده مولد

سرمایه گذاری ثابت: ۲۳۱۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۷ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۰

امتیاز