اشتباهات رایج در مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی)

محاسبه نیروی انسانی در طرح توجیهی

محاسبه نیروی انسانی ( کارکنان پروژه ) در طرح توجیهی

عوامل فیزیکی اجرای یک طرح توجیهی مستلزم هزینه سرمایه گذاری ثابت و در گردش است که جریان تولید را فراهم می کند. اما آن چه که در اجرا و حرکت موثر می باشد، تفکرات، اندیشه ها و نیروی کار انسانی است که از زمان ترسیم طرح توجیهی بر کاغذ تا بهره برداری کامل از پروژه و پس از آن بازوی توانمند اجرایی در یک واحد تولیدی می باشد.
گروه اول، مدیریت اجرای پروژه که در سطوح فنی و مالی(تولیدی-غیرتولیدی) قرار دارند. در بخش خصوصی نقش این گروه را ترکیب هیات مدیره شرکت ها تشکیل می دهد. در بخش دولتی مدیران انتصابی این وظیفه را بر عهده دارند. نقش مدیریت در اداره طرح ها در هر دو زمان اجرا و بهره برداری بسیار مهم می باشد و یک مدیریت توانمند و با تجربه و آشنا به مسائل فنی، مالی و بازرگانی توانا خواهد بود، علاوه بر جلوگیری از مشکلات ناشی از کار و عوامل دیگر، در تنگناها و لحظات حساس با برخورد صحیح و سریع نسبت به رفع مشکلات اقدام کند.
بعلاوه، در زمان اجرای پروژه در موارد اساسی همانند انتخاب فن آوری، ماشین آلات، تاسیسات و ساختمان ها، برنامه ریزی آموزشی و تفهیم پرسنل زیردست خود به آنچه که هدف طرح توجیهی می باشد در یک زمان بندی مشخص نایل گردد.
-گروه دوم، کارکنان واحد تولیدی هستند که ترکیبی از کارکنان فنی، خدماتی و اداری را تشکیل می دهند که حسب نیاز، تعداد شیفت و با توجه به کاربری ماشین آلات و بخش های جانبی انتخاب می شوند.
یکی از دیدگاه های ایجاد واحد تولیدی و اجرای هر طرح توجیهی تولیدی ایجاد اشتغال است که منافع آن از هدف های کلان اقتصادی می باشد. یکی از محاسبات فرعی در این مبحث نیز پیش بینی هزینه سرمایه گذاری برای اشتغال هر نفر است که از رابطه زیر به دست می آید؛
هزینه سرانه ایجاد اشتغال = هزینه سرمایه گذاری ثابت + هزینه سرمایه در گردش
تعداد کل کارکنان طرح توجیهی
هزینه های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا، بیمه، کمک های غیرنقدی(بن های خواربار و پوشاک) و غیره می شود. حقوق و مزایا افراد متخصص موردنیاز با تحصیلات دانشگاهی بر اساس تجربه و پایه حقوق و مزایا سایر واحدهای مشابه تعیین می گردد. حقوق و مزایای کارکنان عادی و ساده نیز بر اساس پایه و حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود.
معمولاً در پیش بینی هزینه های پرسنلی، کارکنان به دو گروه تولیدی و غیرتولیدی(اداری) تقسیم می شوند. به طوری که هزینه پرداختی گروه اول در هزینه های جاری و پرداخت های گروه دوم در هزینه های عملیاتی منظور می گردد.
پرسنل یک واحد تولید به طور کلی شامل افراد زیر هستند :
الف: کارکنان تولیدی

 • مدیر کارخانه(نوع تخصص)
 • مدیر تولید(نوع تخصص)
 • سرپرست شیفت(نوع تخصص)
 • سرپرست واحدها(نوع تخصص)
 • سرپرست انبارها
 • سرپرست تاسیسات و تعمیرات و آزمایشگاه
 • تکنسین های فنی(نوع تخصص)
 • کارکنان فنی(ماهر)
 • کارکنان نیمه فنی(نیمه ماهر)
 • کارکنان ساده
 • کارکنان خدمات(آشپزخانه و سلف سرویس)
 • رانندگان فنی و تولیدی و خدماتی

الف: جمع کارکنان تولیدی
ب: کارکنان غیرتولیدی

 • مدیرعامل
 • مدیران اداری، حسابداری، بازرگانی
 • کارکنان اداری، حسابداری و…
 • منشی و ماشین نویس
 • کارکنان خدمات
 • رانندگان اداری
 • نگهبان
 • خدمات فضای سبز

ب: جمع کارکنان غیر تولیدی

۵/۵ - (۱ امتیاز)