ابعاد ارزیابی طرح‌های توجیهی

محاسبه هزینه تعمیرات و نگهداری، استهلاک دارایی های ثابت در طرح توجیهی

محاسبه هزینه تعمیرات و نگهداری، استهلاک دارایی های ثابت در طرح توجیهی

معمولاً هزینه تعمیرات و بازسازی و به سخنی دیگر هزینه تعمیر و نگه داری با توجه به نوع صنعت و بر اساس درصدی از هزینه های سرمایه گذاری تعیین می شوند.
اما، در برخی از صنایع مانند صنایع کوره ای تعمیرات بر اساس جدول های تنظیم واحدها و بدون این که خرابی یا آسیبی پیش بیاید صرفاً در جهت بازدید و سرویس خط تولید در زمان معینی با توقف خط تولید انجام می گیرد.
استهلاک دارایی های ثابت نیز تمامی سرفصل های سرمایه گذاری به استثنا زمین و انشعابات برق، آب و گاز و… را شامل می شود. معمولاً تعرفه استهلاک ماشین آلات با توجه به عمر مفید آن ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
اما نکته مهم در مورد محاسبه استهلاک دارایی های ثابت، تفکیک هزینه استعلاک و دارایی های مشهود که جایگزین داشته است. مانند ماشین آلات با استهلاک دارایی های غیر مشهود مثل دانش فنی، سرقفلی و هزینه های قبل از بهره برداری. اما هزینه استهلاک دارایی های مشهود در سرفصل هزینه های تولیدی و هزینه های استهلاک دارایی های غیر مشهود در سرفصل هزینه های عملیاتی مطرح توجیهی می گردد.
جدول طراحی شده برای هزینه های تعمیرات و بازسازی و استهلاک دارایی های ثابت به صورت واحد تهیه و تنظیم می گردد. معمولاً تعرفه های متوسطی را برای هر سرفصل در نظر می گیرند.

۲.۴/۵ - (۵ امتیاز)