اهداف نگارش طرح توجیهی

برآورد هزینه های سوخت و روشنایی در طرح توجیهی

برآورد هزینه های سوخت و روشنایی در طرح توجیهی

از سر فصل های مندرج در صورت های مالی که در دوران بهره برداری، مشمول هزینه جاری می گردد سوخت، روشنایی و ارتباطات و… است. مبانی محاسبه این بخش بر اساس ارتباط نوع تولید و فن آوری اجرا شده که با استفاده از نیروی برق، آب، سوخت و سایر تاسیسات مرتبط می باشد. تعیین میزان برق مصرفی بر دو پایه قرار گرفته؛ استفاده صنعتی و استفاده عمومی که در سرفصل های مختلف سال و ساعات شبانه روز مشمول تعرفه های خاص خود می باشد. اکثریت مدیران صنعت برق در پروژه ها بر اساس برنامه های فوق و بهینه سازی مصرف انرژی، مصرف برق را در ساعت و فصول مختلف به نحوی تنظیم می کنند که کم ترین هزینه مصرفی را داشته باشد. در مورد مصرف آب نیز برنامه ریزی بر همین اساس است. اما مصرف آب دوگانه است. به طوری که، در برخی از صنایع، آب یکی از مواد اولیه تولیدی یا مواد کمکی تولید می باشد. مانند صنعت نوشابه سازی، مصرف دیگر آن در موارد صنعتی و انسانی است.
سوخت نیز بر اساس مصارف صنعتی و گرمایشی است. سوخت وسایل نقلیه به گروه های مختلف تقسیم می شود. معمولاً سوخت کوره ها، دیگ های بخار، سیستم های گرمایشی و گازوییل و بنزین وسایل نقلیه را شامل می شود. نحوه تهیه و تنظیم پیش بینی هزینه های مذکور بر اساس جدول زیر محاسبه، تهیه و تدوین می گردد.
سوخت نیز یکی از مهم ترین انرژی های مصرفی در بخش صنعت و تولید می باشد. عمومیت آن شامل سیستم گرمایشی و خاص بودن آن برای مصرف سوخت کوره ها، دیگ های بخار و ماشین آلات پشتیبانی، معدن و…. می باشد. معمولاً از مجموعه سوخت های مجاز از گاز و مازوت برای کوره ها و از گازوئیل برای دیگ بخار، ماشین آلات پشتیبانی و معدن استفاده می کنند.

تعرفه های جاری هزینه ها نیز برای هر مورد بر اساس واحد مصرف(کیلو وات، مترمکعب، لیتر و…) تعیین و مورد محاسبه قرار می گیرد.

فرمول محاسبه هزینه های برق، آب، گاز، گازوئیل، مازوت صنعتی، بنزین، تلفن و اینترنت در طرح توجیهی
-۱برق صنعتی:
=هزینه واحد× تعداد روز کاری در سال× تعداد شیفت× ساعات کار در هر شیفت× میزان برق مصرفی در ساعت
۲-برق غیرصنعتی:
۳-هزینه دیماند:
میزان برق مشمول دیماند=(کل مصرف برق غیرصنعتی –کل مصرف برق صنعتی در ساعت)-(برق انشعاب شده)
۱-آب صنعتی:
=هزینه واحد× ظرفیت بالفعل× میزان آب مصرفی در واحد تولیدی
۲-آب غیرصنعتی
=هزینه واحد× تعداد روز کار× تعداد شیفت× میزان آب مصرفی در شیفت
۱-گاز، گازوئیل، مازوت صنعتی:
=هزینه واحد× تعداد روز کار× تعداد شیفت× میزان مصرف صنعتی در شیفت
۲-بنزین وسایط نقلیه:
=هزینه واحد× مصرف روزانه× تعداد وسایل نقلیه بنزین سوز
تلفن، فاکس، تلکس…
=تعداد روز کاری در سال× هزینه مصرف روزانه
هزینه های سوخت و روشنایی…
هزینه های پیش بینی نشده(۵ درصد کل هزینه)

۱/۵ - (۱ امتیاز)