احداث مجموعه ساحلی گردشگری و تفریحی

کارفرما :

شرکت بین المللی دژاو کیش
محل اجرا:

منطقه آزاد تجاری کیش

شرح خدمات:

مجموعه گردشگری

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۳۱۰۹۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز