کانون دوچرخه سواری

کارفرما :

آقای سید حسین زمانی ده یعقوبی

محل اجرا:

قم- کیلومتر ۱۸ جاده قدیم تهران

شرح خدمات:

کانون دوچرخه سواری

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۹۲۲۰ میلیون ریال

مساحت زمین : ۹۵۰۰ متر

میزان اشتغال : ۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)